Algemene voorwaarden

ALGEMENE  HUURVOORWAARDEN

Elke Klant erkent kennis te hebben genomen van de algemene huurvoorwaarden die hij met de offerte en de orderbevestiging ontvangt, en ze ook aanvaard te hebben. Andere voorwaarden die voorkomen op briefwisseling of andere documenten uitgaande van de Klant, zijn niet aan Jungheinrich tegenstelbaar.Bij betwisting gelden uitsluitend onderhavige voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

In het kader van deze Voorwaarden hebben de in dit artikel gedefinieerde termen de hierin aangegeven betekenis en dit zowel in het enkelvoud als in het meervoud en behoudens andersluidende bepalingen in de bijzondere overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn:

1.1 'Goederen/Toestellen': alle installaties, machines en materieel die het voorwerp zijn van de verhuring door Jungheinrich.

Artikel 2 - Bestellingen

2.1  De offertes zijn steeds vrijblijvend. Elke bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door Jungheinrich. De overeenkomsten, afgesloten met Jungheinrich-afgevaardigden, -vertegenwoordigers en/of hun agenten moeten – om geldig te zijn – schriftelijk goedgekeurd worden door personen, die Jungheinrich rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

2.2. De overgemaakte foto’s, tekeningen en/of modellen en meer algemeen, alle aan de Klant verstrekte informatie, geven enkel algemene aanduidingen over het aangeboden materieel, maar maken geen deel uit van huidige Overeenkomst en blijven steeds eigendom van Jungheinrich en kunnen derhalve niet zonder haar instemming worden aangewend of op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd. Alle technische aanduidingen, onder meer aangaande het vermogen en het gewicht, van de leveringen en van hun verpakkingen gaan uit van optimale omgevingsomstandigheden en worden slechts bij benadering en indicatief opgegeven. Zij kunnen derhalve in geen geval aanleiding geven tot klachten of verminderingen van de aangegeven prijs.

2.3 Jungheinrich behoudt zich het recht voor om, voor zover geen definitieve overeenkomst gesloten is, op gelijk welk ogenblik, iedere mogelijke wijziging aan te brengen, die een verbetering van het materieel voor ogen heeft.

2.4 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Jungheinrich niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel haar verbintenissen kan opschorten, indien de Klant zijn verbintenissen niet nakomt, indien wijzigingen worden aangebracht aan de bestelling tijdens de uitvoering of indien de Klant nalaat om de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te bezorgen.

Artikel 3 - Levering

3.1 De leveringstermijnen, zoals vermeld in de bestelbon, zijn niet bindend. Zij gelden slechts als aanduiding.

3.2 Behoudens anders overeengekomen tussen Partijen worden de bestelde Goederen/Toestellen steeds afgehaald door de Klant op de exploitatiezetel van Jungheinrich. 

3.3 In geval van een weigering tot afname van de Goederen/Toestellen, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan Jungheinrich een forfaitaire vergoeding van minstens 30% van de afgesproken totale huurprijs voor de overeengekomen duur verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Ten dien einde behoudt Jungheinrich de voorschotten ten titel van schadevergoeding. Jungheinrich houdt zich daarbij uitdrukkelijk het recht voor een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie.

3.4 Onverminderd het voorgaande en rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 5, is Jungheinrich bereid om, op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, de gehuurde Goederen/Toestellen te vervoeren naar een door de Klant aangeduid adres dan wel om de Goederen/Toestellen in haar exploitatiezetel te laten ophalen of over te maken aan een door de Klant aangeduide derde.

3.5 In geval tussen Partijen een huurovereenkomst wordt gesloten voor meerdere Goederen/Toestellen, verklaart de Klant er zich mee akkoord dat deze Goederen/Toestellen individueel en op verschillende tijdstippen ter beschikking gesteld kunnen worden.

Artikel 4 - Vervoer & Verzekering

4.1 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat, vanaf het moment van levering vanuit de exploitatiezetel van Jungheinrich, alle risico’s en kosten met betrekking tot de Goederen/Toestellen, onder meer inzake vervoer en/of opslag van de Goederen/Toestellen, ten laste zijn van de Klant. Partijen erkennen dat Jungheinrich vanaf de levering, overeenkomstig artikel 3.2., op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor het verlies en/of schade in welke zin dan ook aan de Goederen/Toestellen. 

4.2 De verzekering van de Goederen/Toestellen is niet in de prijs inbegrepen en valt ten laste van de Klant. De Klant verbindt er zich toe om de Goederen/Toestellen tijdens de duur van de verhuring te verzekeren tegen diefstal, machinebreuk, transport-, water- en brandschade. Op verzoek van Jungheinrich zal de Klant hiervan het bewijs afleveren.

Artikel 5 - Verplichtingen van Jungheinrich

5.1 Jungheinrich verbindt zich ertoe de Goederen/Toestellen in goede staat van onderhoud aan de Klant te leveren.

5.2  Behoudens bijzondere overeenkomst, wordt de montage door Jungheinrich uitgevoerd. De Klant aanvaardt dat al de kosten van het monteren, het gebeurlijk demonteren en/of het overbrengen van materieel naar een door hem bepaalde plaats, die verschilt van de plaats van aflevering, te zijnen laste vallen.

5.3 In geval van defect is alleen Jungheinrich bevoegd om de nodige herstellingen uit te voeren. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding vormen tot verbreking van het huurcontract en kan evenmin een voorwendsel zijn voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het bedrag van de huur. Het huurcontract blijft volledig van kracht tijdens de herstelling of de vervanging van het beschadigde of ontvreemde materieel. De tijdsduur nodig voor onderhoud of eventuele herstelwerkzaamheden is in de huurperiode inbegrepen.

5.4 Indien de herstellingen te wijten zijn aan een ernstige nalatigheid van de Klant, of het gevolg zijn van een schadegeval, worden de kosten van deze herstelling in meerdering van de huurprijs gebracht.

5.5  De Klant verbindt zich er toe om het nodige personeel en materieel kosteloos ter beschikking te stellen van Jungheinrich, teneinde deze laatste toe te laten haar werkzaamheden efficiënt uit te voeren. Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat Jungheinrich op geen wijze enige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het ter beschikking gestelde personeel en/of materiaal. De Klant verbindt er zich toe om Jungheinrich volledig te vrijwaren voor elke vordering die hieruit zou voortvloeien

5.6 De Klant laat Jungheinrich toe om de nodige onderhoudsbeurten aan de Goederen/Toestellen uit te voeren zodat deze ten allen tijde bedrijfsklaar en -zeker zijn.

Artikel 6 - Verplichtingen van de Klant

6.1 De Klant erkent het gehuurde materiaal in goede staat te hebben ontvangen en verbindt zich er toe om elk mogelijk gebrek en/of verlies onmiddellijk aan Jungheinrich te melden. De afhaling of inontvangstname door de Klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding. Bij verzending, weigering van ontvangstname en/of wanneer de inontvangstname niet ter plaatse is gebeurd, dient de Klant eventueel protest in te brengen bij ter post aangetekend schrijven dat op straffe van verval verzonden dient te worden uiterlijk 24 uur na levering op de overeengekomen plaats, zon- en feestdagen niet inbegrepen, bij gebreke waaraan de gehuurde Goederen/Toestellen geacht worden conform te zijn aan de bestelling en eventuele zichtbare gebreken zullen worden geacht aanvaard te zijn.

6.2 De Klant verbindt zich er toe om de Goederen/Toestellen te gebruiken als een goede huisvader, overeenkomstig de bepalingen van huidige voorwaarden, de gebruiksaanwijzing en geldende wetten en reglementering. De Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn van de manier waarop het gehuurde Goed  gebruikt en onderhouden dient te worden.

6.3 De Klant verbindt zich er toe om het dagelijks onderhoud van de Goederen/Toestellen te verzorgen, wat betekent dat de Klant dient in te staan voor alle punten van de hieronder vermelde opsomming, zonder dat deze exhaustief is:

  • het bijvullen van de batterij;
  • het proper houden van de Goederen/Toestellen;
  • het onverwijld melden van een eventueel defect of panne;
  • het opladen van de batterij bij teruggave van de Goederen/Toestellen;
  • door een bevoegd en gekwalificeerd persoon de stekker voor het stopcontact van de lader te laten aanpassen, tenzij op voorhand aan Jungheinrich de correcte informatie werd verschaft omtrent de aard van het stopcontact en de netspanning;
  • bij de huur van een thermische vorkheftruck (aangedreven op gas of diesel): de teruggave van de Goederen/Toestellen met een volle dieseltank of volle gasfles, bij gebreke waaraan Jungheinrich zich het recht voorbehoudt om ofwel het ontbrekende aantal liters diesel ofwel de waarde van een gasfles aan te rekenen tegen de marktprijs;
  • bij de huur van een vorkheftruck met verwisselbare gasfles: de teruggave van de vorkheftruck met een gasfles, bij gebreke waaraan Jungheinrich zich het recht voorbehoudt om de waarde van de verloren verpakking aan te rekenen.

6.4 De Klant verbindt zich er toe de Goederen/Toestellen in dezelfde goede staat terug te geven. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de Klant aansprakelijk voor verlies, beschadiging, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen ten opzichte van Jungheinrich. In geval van schade, behoudt Jungheinrich zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de derving van huurgelden, tot op het ogenblik dat de beschadigde Goederen/Toestellen terug in goede staat zijn hersteld en bedrijfsklaar zijn voor de volgende verhuring, evenwel met een maximum van 4 weken.

6.5 De Klant is over de gehele duurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet-foutief aan derden zou veroorzaken. Hij/zij zal Jungheinrich vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde goed.

6.6 Het is de Klant verboden om het even welke wijziging aan de Goederen/Toestellen aan te brengen.

6.7 Het is de Klant verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Jungheinrich, het gehuurde Goed te verhuren of uit te lenen of onder welk ander beding aan derden te overhandigen.

6.8 Behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van Jungheinrich mag de Klant de gehuurde Goederen/Toestellen enkel gebruiken op de plaats vermeld in het huurcontract. Elke wijziging van locatie dient voorafgaandelijk en schriftelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan Jungheinrich. Om de veiligheid van onze Toestellen te waarborgen en om te allen tijde onderhoud en reparatie op te kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht voor gepast veiligheidsmaatregelen in te bouwen.

6.9 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Jungheinrich steeds de eigenaar blijft van de gehuurde Goederen/Toestellen. Indien een derde bewarend of uitvoerend beslag zou leggen op de gehuurde Goederen/Toestellen, verbindt de Klant er zich toe om de beslagleggende partij onmiddellijk te wijzen op het eigendomsrecht van Jungheinrich met betrekking tot het beslagen Goed, alsook om al het nodige te doen om de gevolgen van dit beslag teniet te doen. Uiterlijk één dag na de betekening van het beslagexploot zal de Klant Jungheinrich per aangetekend schrijven van dit beslag op de hoogte brengen. Alle kosten verbonden aan de terugvordering van de beslagen Goederen/Toestellen vallen ten laste van de Klant.                                                         

Artikel 7 - Duur 

7.1 Overeenkomsten worden gesloten voor onbepaalde duur met een minimumduur zoals vermeld in het huurcontract.

7.2 Partijen aanvaarden dat klachten, andere dan deze bedoeld in artikel 6.1., slechts in aanmerking genomen kunnen worden, voor zover zij per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na factuurdatum worden ingediend en voor zover zij zeer gedetailleerd en precies worden omschreven.

7.3 Het indienen van een klacht ontheft de Klant niet van zijn betalingsplicht. Blijft de Klant evenwel in gebreke te betalen zonder aangetekende mededeling van zijn bezwaren, dan is Jungheinrich gerechtigd haar verbintenis op te schorten, onverminderd haar recht op de verwijlintresten alsook op de schadeloosstelling.

Artikel 8 - Prijzen & Betaling

8.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

8.2 De verhuringen zijn gebaseerd op een forfaitair gebruik van maximum 1.200 uur per jaar of 100 uur per maand. De huurprijs geldt voor deze bedrijfsduur. Ze is berekend op basis van een normaal gebruik bij normale werkomstandigheden. De Klant aanvaardt dat de bedrijfsurenteller regelmatig, en zoveel als Jungheinrich nodig acht, nagekeken wordt. De overuren zullen elke maand per machine aangerekend worden in verhouding met het basistarief.

8.3 De huurprijs bevat noch de vervoerkosten, noch de kosten van de montage en/of verzekering. Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering zouden verschenen zijn, vallen steeds ten laste van de Klant.

8.4 Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Jungheinrich te Leuven binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk aanvaard door Jungheinrich. Zo de duur van het huurcontract meer dan 30 dagen bedraagt, wordt de huur berekend op maandelijkse basis.

8.5 Bij betaling door middel van een cheque wordt de betaling slechts gerealiseerd bij de effectieve inning.

8.6 Onverminderd artikel 12, zal bij niet betaling van de facturen, en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist, van rechtswege vanaf de factuurdatum een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van de intrestvoet zoals vastgelegd door de ECB voor de basis-herfinancieringstransacties op datum van de factuur, verhoogd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, en dit tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het bedrag van rechtswege en zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling is vereist verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 100,- EUR, onafgezien van de eventuele gerechts-, of invorderingskosten, met inbegrip van de totaliteit van de advocatenkosten- en erelonen.

8.7 Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

8.8 In geval van annulatie van de bestelling, om welke reden ook, door de Klant, is deze laatste aan Jungheinrich een forfaitaire vergoeding van minstens 30% van de afgesproken totale huurprijs voor de overeengekomen duur verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie, onverminderd het recht van Jungheinrich om een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die rechtstreeks en/of onrechtstreeks voortvloeit uit de annulatie.

8.9 Tot zekerheid van de goede uitvoering van hun verbintenissen doet de Klant ten bate van Jungheinrich afstand van zijn schuldvorderingen die hij bezit of zal bezitten ten aanzien van derden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat Jungheinrich slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voorzover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden Partijen uitdrukkelijk dat Jungheinrich enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de Klant betaalde factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. Jungheinrich draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.. 

9.2 Alle verhalen vervallen ingeval van laattijdige betaling of weigering van betaling, of ingeval van het niet eerbiedigen van de gebruiksaanwijzingen van het materieel.

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Toeval en/of overmacht geven Jungheinrich het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van het huurcontract of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.

10.2 In voorkomend geval kan Jungheinrich bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Klant hierdoor zou lijden.

Artikel 11 - Ontbinding

11.1 Jungheinrich is gerechtigd om huurcontracten d.m.v. een aangetekend schrijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en desgevallend de teruggave van de geleverde Goederen/Toestellen te vorderen:

  • ingeval van faillissement, vereffening of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de Klant, welke er zich in voornoemde gevallen toe verbindt om Jungheinrich hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;
  • ingeval de Klant op de betreffende vervaldata 2 maanden huur niet heeft betaald;
  • ingeval de Klant zijn verplichtingen, nader omschreven in artikel 6.2, 6.6, 6.7. niet naleeft

De ontbinding zal alsdan ingaan op de eerste dag volgend op de datum van verzending van het aangetekend schrijven, waarin de ontbinding wordt vastgesteld. In dit geval zal de Klant bij wijze van verbrekings- en wederverhuringsvergoeding (zes) 6 maand huur verschuldigd zijn, onverminderd het bewijs van meerdere schade.

11.2 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat het tenietgaan van het gehuurde goed geen einde stelt aan het huurcontract. In voorkomend geval zal Jungheinrich, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding hetzij een schorsing van het huurcontract, onverwijld een gelijkwaardig toestel ter beschikking van de Klant stellen.  

11.3 Bij het einde van het huurcontract, om welke reden ook, zal de Klant de Goederen/Toestellen op de voorziene datum aan Jungheinrich terugbezorgen. Bij ontstentenis houdt Jungheinrich zich het recht voor om de gehuurde Goederen/Toestellen zelf weg te halen, waar zij zich bevinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de schadevergoeding die haar zou verschuldigd zijn. Bovendien zullen, bij ontstentenis van onmiddellijke teruggave van het Goed door de Klant op de vervallen datum, de conventioneel bedongen huurgelden blijven verschuldigd zijn tot op de dag dat de Goederen/Toestellen in goede staat en bedrijfsklaar ter beschikking wordt gesteld in de lokalen van Jungheinrich, hetzij door teruggave door de Klant zelf, hetzij door afhaling door Jungheinrich.

11.4  De Klant is gehouden de toebehoren te betalen die ontbreken, beschadigd of buiten dienst gesteld zijn, onder voorbehoud van normale slijtage en ouderdom.

Artikel 12 - Toepasselijk recht & Bevoegdheid

12.1 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien.

12.2 Alle geschillen waartoe onderhavige voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.

Artikel 13 - Algemeen

13.1 Deze voorwaarden kunnen enkel gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst, behoorlijk ondertekend door Jungheinrich en door de Klant.

13.2 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

13.3 De bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de Partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

13.4 De Klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

13.5 De Klant verbindt zich ertoe onverwijld iedere wijziging m.b.t. adres en/of rechtsvorm schriftelijk aan Jungheinrich mee te delen.

Versie 4/2004

Op eenvoudige aanvraag zijn de huidige algemene huurvoorwaarden eveneens verkrijgbaar in de Franse/Engels taal  (sur simple demande, les présentes conditions générales de location peuvent également être obtenues en français/anglais).

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »